شرکت تعاونی مشارکتی است که عده‌ای از افرادی هم‌صنف یا تناسبی مشابه برای دستیابی به منافع ثبت شرکت تعاونی مشترک در کنار یکدیگر جمع می شوند.شرکت تعاونی یک شرکت تجاری بوده و شرکتی است که تمام و یا حداقل ۵۱ درصد سرمایه اصلی آن به وسیله اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد و سازمان ها و شرکتهای دولتی وابسته به دولت و تحت پوشش دولت و وزارتخانه ها و بانکها شهرداری ها و شوراهای اسلامی کشور و بنیاد مستضعفان وسایر نهاد های عمومی می توانند جهت به اجرا رساندن بند دو اصل چهل و سه قانون اساسی از راه وام بدون بهره یا هر راه شروع دیگر از قبیل مشارکت مضاربه ماقات اجاره و یا اجاره به شرط تملیک بی شرط فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین و یاافزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون اینکه عضو باشند .هنگام ثبت شرکت تعاونی باید به این نکته توجه داشته باشید که شرکت های تعاونی اصولا به دو دسته تولیدی و توزیعی تقسیم میگردند. تنها اشخاص حقیقی می توانند نسبت به ثبت شرکت تعاونی اقدام نمایند.پس از ثبت شرکت تعاونی حق رای اعضا منحصر از سرمایه آن هاست. خروج عضو از شرکت تعاونی اختیاری بوده و نمی توان آن را منع كرد ولی در صورتی كه خروج عضو مذکور به شرکت تعاونی ضرری برساند باید آن را جبران نماید.